Registrazione prodotto

Ottieni un'estensione della garanzia

Thailand (ประเทศไทย)

ขอต้อนรับการลงทะเบียน ZEISS

ขอบพระคุณท่านที่วางใจเลือกใช้สินค้าคุณภาพของ ZEISS.

นับจากวันที่ท่านซื้อสินค้า ท่านต้องทำการลงทะเบียนภายใน 4 อาทิตย์ เพื่อรับสิทธิ์ในการขยายการรับประกันคุณภาพเพิ่มเป็น 3 ปี.

ระบบของการลงเบียนของเราสะดวกและรวดเร็ว โดยทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ หลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน พร้อมรหัสการลงเบียนจาก ZEISS โดยตรง.

Su questo sito Web utilizziamo cookie. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati dai siti Web sul computer dell’utente. Ampiamente utilizzati, i cookie sono strumenti di ausilio per migliorare le pagine e rappresentarle in maniera ottimizzata. Consultando le nostre pagine l’utente acconsente al loro impiego. Di più